Search This Blog

Loading...

Tuesday, 27 September 2016

374. தத்தனமும் அடிமை

ராகம் : சுத்த சாவேரி தாளம்: ஆதி
தத்த னமுமடிமை சுற்ற மொடுபுதல்வர்
தக்க மனையினமுமனைவாழ்வுந்
தப்பு நிலைமையணு கைக்கு வரவிரகு
தைக்கு மயல்நினைவுகுறுகாமுன்
பத்தி யுடனுருகி நித்த முனதடிகள்
பற்று மருள்நினைவுதருவாயே
பத்து முடியுருளு வித்த பகழியினர்
பச்சை நிறமுகிலின் மருகோனே

Sunday, 25 September 2016

373. தசையும் உதிரமும்

ராகம் : பாகேஸ்ரீ தாளம்: அங்கதாளம் 1½ + 2 + 2 + 2 ( 7½)
தசையு முதிரமு நிணமொடு செருமிய
கரும கிருமிக ளொழுகிய பழகிய
சடல வுடல்கடை சுடலையி லிடுசிறுகுடில்பேணுஞ்
சகல கருமிகள் சருவிய சமயிகள்
சரியை கிரியைகள் தவமெனு மவர்சிலர்
சவலை யறிவினர் நெறியினை விடஇனி யடியேனுக்
கிசைய இதுபொரு ளெனஅறி வுறவொரு
வசன முறஇரு வினையற மலமற
இரவு பகலற எனதற நினதறஅநுபூதி
இனிமை தருமொரு தனிமையை மறைகளின்
இறுதி யறுதியி டவரிய பெறுதியை
இருமை யொருமையில் பெருமையை வெளிபடமொழிவாயே

Thursday, 22 September 2016

372. ஞானா விபூஷணி

ராகம்: கானடா தாளம்: அங்க தாளம் 2½ + 2 + 2 + 2 (8½)
ஞானாவி பூஷணி காரணி காரணி
காமாவி மோகினி வாகினி யாமளை
மாமாயி பார்வதி தேவிகு ணாதரி உமையாள்தன்
நாதாக்ரு பாகர தேசிகர் தேசிக
வேதாக மேயருள் தேவர்கள் தேவந
லீசாச டாபர மேசர்சர் வேசுரிமுருகோனே
தேனார்மொ ழீவளி நாயகி நாயக
வானாடு ளோர்தொழு மாமயில் வாகன
சேணாளு மானின்ம னோகர மாகியமணவாளா
சீர்பாத சேகர னாகவு நாயினன்
மோகாவி காரவி டாய்கெட ஓடவெ
சீராக வேகலை யாலுனை ஓதவும் அருள்வாயே

Monday, 19 September 2016

371. செழுந்தாது

ராகம் : சுத்தசாவேரி தாளம்: அங்கதாளம் 1½ + 1½ + 2½ (5½)
செழுந்தாது பார்மாது மரும்பாதி ரூபோடு
சிறந்தியாதி லூமாசையொழியாத
திறம்பூத வேதாள னரும்பாவ மேகோடி
செயுங்காய நோயாளனரகேழில்
விழுந்தாழ வேமூழ்க இடுங்காலன் மேயாவி
விடுங்கால மேநாயென் வினைபாவம்
விரைந்தேக வேவாசி துரந்தோடி யேஞான
விளம்போசை யேபேசி வரவேணும்

Thursday, 15 September 2016

370. சூதின் உணவாசை

ராகம்: வாசஸ்பதி தாளம்: கண்டசாபு 1½ + 1 (2½)
சூதினுண வாசைதனி லேசுழலு மீனதென
தூசுவழ கானவடிவதனாலே
சூதமுட னேருமென மாதர்நசை தேடுபொரு
ளாசைதமி லேசுழலவருகாலன்
ஆதிவிதி யோடுபிற ழாதவகை தேடியென
தாவிதனை யேகுறுகிவருபோது
ஆதிமுரு காதிமுரு காதிமுரு காஎனவு
மாதிமுரு காநினைவுதருவாயே

Monday, 12 September 2016

369. சுருதி வெகுமுக

ராகம்: குந்தலவராளி தாளம்: அங்கதாளம் 1½ + 1½ + 1 + 1½ + 2 (7½)
சுருதி வெகுமுகபு ராண கோடிகள்
சரியை கிரியைமக யோக மோகிகள்
துரித பரசமய பேத வாதிகள்என்றுமோடித்
தொடர வுணரஅரி தாய தூரிய
தொலைய இனியவொரு ஸ்வாமி யாகியநின்ப்ரகாசங்
கருதி யுருகியவி ரோதி யாயருள்
பெருகு பரமசுக மாம கோததி
கருணை யடியரொடு கூடியாடிமகிழ்ந்துநீபக்
கனக மணிவயிர நூபு ராரிய
கிரண சரண அபி ராம கோமள
கமல யுகளமற வாது பாடநி னைந்திடாதோ

Sunday, 11 September 2016

368. சுட்டது போலாசை

ராகம்: ஹிந்தோளம் தாளம்: சங்கீர்ணசாபு 3 + 1½ (4½;)
சுட்டதுபோ லாசை விட்டுலகா சார
துக்கமிலா ஞான சுகமேவிச்
சொற்கரணா தீத நிற்குணமூ டாடு
சுத்தநிரா தாரவெளிகாண
மொட்டலர்வா ரீச சக்ரசடா தார
முட்டவுமீ தேறிமதிமீதாய்
முப்பதுமா றாறு முப்பதும்வே றான
முத்திரையா மோனமடைவேனோ

Thursday, 8 September 2016

367. சீதமலம் வெப்பு

ராகம்: பீம்ப்ளாஸ் தாளம்: ஆதி
சீதமலம் வெப்பு வாதமிகு பித்த
மானபிணி சுற்றியுடலூடே
சேருமுயிர் தப்பி யேகும்வண மிக்க
தீதுவிளை விக்கவருபோதில்
தாதையொடு மக்கள் நீதியொடு துக்க
சாகரம தற்குளழியாமுன்
தாரணி தனக்கு ளாரண முரைத்த
தாள்தர நினைத்துவரவேணும்

Wednesday, 7 September 2016

366. சிவஞான புண்டரிக

ராகம்: கல்யாணி தாளம்: கண்டசாபு (2½)
சிவஞான புண்டரிக மலர்மாது டன்கலவி
சிவபோக மன்பருகஅறியாமற்
செகமீது ழன்றுமல வடிவாயி ருந்துபொது
திகழ்மாதர் பின்செருமியழிவேனோ
தவமாத வங்கள்பயில் அடியார்க ணங்களொடு
தயவாய்ம கிழ்ந்துதினம்விளையாடத்
தமியேன்ம லங்களிரு வினைநோயி டிந்தலற
ததிநாளும் வந்ததென்முன்வரவேணும்

Tuesday, 6 September 2016

365. சாங்கரி பாடியிட

ராகம் : வாசஸ்பதி தாளம்: சங்கீர்ணசாபு 2 + 1½ + 1 (4½)
சாங்கரி பாடியிட வோங்கிய ஞானசுக
தாண்டவ மாடியவர்வடிவான
சாந்தம தீதமுணர் கூந்தம சாதியவர்
தாங்களு ஞானமுறவடியேனுந்
தூங்கிய பார்வையொடு தாங்கிய வாயுவொடு
தோன்றிய சோதியொடுசிவயோகந்
தூண்டிய சீவனொடு வேண்டிய காலமொடு
சோம்பினில் வாழும்வகைஅருளாதோ

Saturday, 3 September 2016

364. சலமலம் அசுத்த

ராகம் : குந்தலவராளி தாளம்: அங்கதாளம் 4 + 1½ (5½)
சலமல மசுத்த மிக்க தசைகுரு தியத்தி மொய்த்த
தடியுடல் தனக்கு ளுற்றுமிகுமாயம்
சகலமு மியற்றி மத்த மிகுமிரு தடக்கை யத்தி
தனிலுரு மிகுத்து மக்களொடுதாரம்
கலனணி துகிற்கள் கற்பி னொடுகுல மனைத்து முற்றி
கருவழி யவத்தி லுற்றுமகிழ்வாகிக்
கலைபல பிடித்து நித்த மலைபடு மநர்த்த முற்றி
கடுவினை தனக்குள் நிற்பதொழியாதோ

Wednesday, 31 August 2016

363. சருவிய சாத்திர

ராகம் : ஆனந்த பைரவி தாளம்: அங்க தாளம் 3 + 1½ + 3 (7½)
சருவிய சாத்திரத்திரளான
சடுதிக ழாஸ்பதத்தமையாத
அருமறை யாற்பெறற்கரிதாய
அனிதய வார்த்தையைப்பெறுவேனோ
நிருதரை மூக்கறுத்தெழுபார
நெடுதிரை யார்ப்பெழப்பொருதோனே
பொருளடி யாற்பெறக்கவிபாடும்
புலவரு சாத்துணைப்பெருமாளே.

362. சமய பத்தி

ராகம் : சாரங்கா தாளம்: அங்கதாளம் (1½ + 2 + 2 + 3 (8½)
சமய பத்தி வ்ருதாத்தனைநினையாதே
சரண பத்ம சிவார்ச்சனை தனைநாடி
அமைய சற்குரு சாத்திர மொழிநூலால்
அருளெ னக்கினி மேற்றுணைதருவாயே
உமைமுலைத்தரு பாற்கொடு அருள்கூறி
உரிய மெய்த்தவ மாக்கிநலுபதேசத்
தமிழ்த னைக்கரை காட்டியதிறலோனே
சமண ரைக்கழு வேற்றிய பெருமாளே.

Saturday, 27 August 2016

361. சந்தம் புனைந்து

ராகம் : அமிர்தவர்ஷிணி தாளம்: ஆதி
சந்தம் புனைந்து சந்தஞ் சிறந்த
தண்கொங் கைவஞ்சிமனையாளுந்
தஞ்சம் பயின்று கொஞ்சுஞ் சதங்கை
தங்கும் பதங்களிளைஞோரும்
எந்தன் தனங்க ளென்றென்று நெஞ்சி
லென்றும் புகழ்ந்து மிகவாழும்
இன்பங் களைந்து துன்பங்கள் மங்க
இன்றுன் பதங்கள்தரவேணும்

360. கொடிய மதவேள்

ராகம் : வாசஸ்பதி தாளம்: அங்க தாளம் 2½ + 2 + 3 (7½)
கொடியமத வேள்கைக் கணையாலே
குரைகணெடு நீலக்கடலாலே
நெடியபுகழ் சோலைக்குயிலாலே
நிலைமைகெடு மானைத்தழுவாயே
கடியரவு பூணர்க்கினியோனே
கலைகள்தெரி மாமெய்ப்புலவோனே
அடியவர்கள் நேசத்துறைவேலா
அறுமுகவி நோதப்பெருமாளே.